©2014-2022, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA
VINH

Địa chỉ: 161 Nguyễn Phong Sắc, Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An Lịch công tác